Regulamin promocji „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” 0
Regulamin promocji „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”

Regulamin promocji  „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” jest firma Marken Systemy Antywirusowe, prowadząca działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marken Systemy Antywirusowe, adres ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia NIP: 913-130-57-85 REGON: 191743230   

2. Każda osoba korzystająca z promocji, w dalszej części regulaminu jest nazywana Uczestnikiem.   

3. Przedmiotem promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”  jest:

a) 20% rabatu na zakup licencji Bitdefender Family Pack 2019 przez sklep internetowy antywirus.com.

b) Konieczne jest potwierdzenie możliwości skorzystania przez Uczestnika z promocji przez pracownika handlowego.  

c) Promocja nie obejmuje kontynuacji licencji

d) Promocja obejmuje licencje na 1 rok, 2 i 3 lata.

4. Skorzystanie z promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” oznacza, że Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.  

5. Przedmiotem promocji „-20% na Family Pack 2019, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”, jest złożenie zamówienia na nowe licencje, objęte promocją w dniach 13.12.2018 - 31.12.2018.       

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§2 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu Promocji Uczestnik musi zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając reklamacje na adres siedziby Organizatora.     

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę̨̨ firmy i dokładny adres Uczestnika, numer faktury, numer zakupionego klucza licencyjnego oraz dokładny opis  i uzasadnienie reklamacji.    

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.   

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.    

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.          

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://bitdefender.pl/promocje-antywirus/ w okresie trwania promocji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.    

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jana Hieronima

Derdowskiego 7, jest administratorem danych osobowych.


4. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku z :

a. wykonaniem ciążących obowiązków prawnych i składaniem i rozpatrywaniem reklamacji,

b. usprawiedliwionym interesem prawnym,

c. udokumentowaniem realizacji transakcji,

d. ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń,

e. marketingiem,

f. tworzeniem zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,

g. weryfikacją wiarygodności płatniczej kontrahenta,

h. archiwizacją,

 

5. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, nie stanowi jednak warunku

uczestnictwa w promocji


6. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

b. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych –

stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

d. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię

danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

e. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym

profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes,

w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.


7. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze

wskazaniem zakresu danych, będących przedmiotem żądania na adres :

email: RODO@marken.com.pl lub listownie na adres:

Marken Systemy Antywirusowe ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia


8. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.


9. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów

prawa i zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl